Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de verkoper en dienstverlener

NV M.B. (hierna: “MB”)

Bazelstraat 61

9150 Kruibeke (België)

BTW : 0456.754.291

Tel. : +32 3 774 10 60

E-mail : info@mb.lood.be

NV MEUBELEN – MAATWERK MAES – BOONS (hierna: “MAES-BOONS”)

Bazelstraat 61

9150 Kruibeke (België)

BTW : 0405.041.019

Tel. : +32 3 774 10 60

E-mail : maes.boons@maes-boons.be

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte, bestelling, levering van goederen en diensten en/of factuur (hierna: “Order”) door de klant bij MAES-BOONS resp. MB. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen.

2.2. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen, geldt het plaatsen van een Order als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van MAES-BOONS resp. MB, ook indien ze strijdig zouden zijn met eigen algemene of specifieke voorwaarden waarbij de klant hieraan zonder voorbehoud verzaakt.

2.3. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

2.4. De klant is ertoe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan haar eigen contractanten die ermee akkoord gaan hun rechten en verplichtingen te laten bepalen door deze algemene voorwaarden.

2.5. MAES-BOONS resp. MB behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder de klant persoonlijk op de hoogte te hebben gebracht en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of er zich wijzigingen aan de algemene voorwaarden hebben voorgedaan. Op lopende Orders blijven steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3: Offertes, stalen en meerwerken

3.1. Prijzen en condities vermeld in aanbiedingen en offertes met betrekking tot studiewerk, ontwerpen, plannen, en dergelijke kunnen enkel rekening houden met dat wat bekend is of vermeld in de opdracht. Alle offertes van MAES-BOONS resp. MB zijn vrijblijvend en worden gemaakt onder alle voorbehoud.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de offertes van MAES-BOONS resp. MB gedurende 60 kalenderdagen.

3.3. Een overeenkomst tussen MAES-BOONS resp. MB enerzijds, en de klant anderzijds, komt slechts tot stand wanneer het Order schriftelijk door MAES-BOONS resp. MB aan de klant wordt bevestigd. Een begin van uitvoering geldt eveneens als bevestiging.

3.4. Overhandigde stalen zijn slechts ter aanduiding en kunnen afwijken van de geleverde materialen (zoals, doch niet beperkt tot, kleurverschillen). Ingeval van nabestelling wordt geen garantie gegeven op precieze overeenkomst met de eerder geleverde materialen. MAES-BOONS resp. MB kan volgens noodzaak steeds passende varianten voorstellen. Uitvoeringsplannen kunnen aangepast worden indien noodzakelijk voor de veiligheid en praktische organisatie van het Order.

3.5. Wijzigingen in het Order zijn slechts bindend voor zover dit schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

3.6. Elke wijziging van het Order na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn. Meerwerken (dit zijn alle werkzaamheden en leveringen die niet in het Order begrepen zijn en door de klant verlangd worden evenals onvoorziene omstandigheden tijdens de werken of wanneer MAES-BOONS resp. MB na ontvangst van de werf vaststelt dat de voorbereidende werken anders werden uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien was en zich derhalve t.a.v. het oorspronkelijk concept wijzigingen of meerwerken opdringen) zullen aangerekend worden door MAES-BOONS resp. MB conform de geldende eenheidsprijzen en uurvergoedingen. Hetzelfde geldt voor minwerken en kleine schrappingen ten voordele van de klant die verrekend worden in de eindafrekening. De bij het Order ondertekende bestekken primeren op de plannen en tekeningen.

Artikel 4: Prijzen en verlaagd BTW-tarief

4.1. Alle geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op huidige wisselkoersen, tarieven en productiekosten. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte, is het MAES-BOONS resp. MB toegestaan om de geoffreerde prijzen te wijzigen wanneer de productiekosten stijgen met meer dan 3%, ongeacht de klant zijn goedkeuring. Prijzen zijn tevens onder voorbehoud van technische of menselijke tekortkomingen, welke gecorrigeerd mogen worden.

4.2. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, verzekering, lasten en dergelijke. Deze prijzen zijn berekend op basis van het eerste concept en kunnen wijzigen in functie van de opmetingen, detailschetsen en specificaties zoals opgenomen in de uitvoeringsplannen.

4.3. De klant is verantwoordelijk voor de mededelingen die noodzakelijk zijn voor een correcte facturatie, in het bijzonder de toepassing van een verlaagd BTW-tarief voor renovatiewerkzaamheden.

Het waarheidsgetrouw invullen van de vereiste (BTW-)attesten is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat een onjuist of onvolledig attest aanleiding kan geven tot een verrekening, waarbij de klant MAES-BOONS resp. MB zal vergoeden en vrijwaren voor alle vorderingen ten gevolge van of voortkomende uit deze onjuiste of onvolledige attesten.

Artikel 5: Opmetingen en schatting

5.1. Het studiewerk, de ontwerpen en plannen, en bij uitbreiding alle documenten, worden door ons opgesteld in de veronderstelling dat de door de klant verstrekte gegevens correct zijn. Controle of naberekening van deze verstrekte gegevens behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De klant heeft aldus de taak om de aan ons verstrekte gegevens grondig na te kijken en te controleren. MAES-BOONS resp. MB is niet verantwoordelijk voor stabiliteitsberekeningen of uitgevoerde stabiliteitswerken.

De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor vergissingen, gebreken of tekortkomingen die deze gegevens (door MAES-BOONS resp. MB) zouden kunnen bevatten, alsook is aansprakelijk voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit deze onjuiste gegevens.

5.2. MAES-BOONS resp. MB draagt geen enkele verantwoordelijkheid naar juistheid van aanduidingen in geval de klant het studiewerk, de ontwerpen en plannen zelf gebruikt of laat gebruiken door derden of onderaannemers, dit onverminderd art. 10 van deze algemene voorwaarden aangaande de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 6: Uitvoering en levering

6.1. De klant is gebonden door het Order vanaf het plaatsen van het Order.

6.2. De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdend met de levertermijn van de materialen, de omvang en de complexiteit van het Order. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal het Order uitgevoerd worden in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap.

6.3. In geen geval zullen de werken een aanvang nemen zolang het voorschot conform art. 7.1 van deze algemene voorwaarden niet werd voldaan en het uitvoeringsplan niet werd goedgekeurd. De werkzaamheden van MAES-BOONS resp. MB worden steeds zorgvuldig ingepland zodat een laattijdige betaling een verschuiving van de planning en termijnen met zich zal meebrengen.

6.4. Voor maatwerk zijn de prijzen in de offerte opgegeven voor ononderbroken levering en plaatsing inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij liftwerk worden de kosten in rekening gebracht.

6.5. Alle opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Een eventuele overschrijding van deze termijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om het Order te annuleren, te verbreken en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

6.6. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. Werkdagen zijn weekdagen die geen wettelijke feestdagen zijn.

6.7. De klant zal toegang tot de werf verschaffen op de datum vastgesteld in de bevestiging van het Order of, indien geen dergelijke datum is vastgesteld op een redelijk tijdstip. De klant garandeert dat MAES-BOONS resp. MB het werk zonder verstoring kan uitvoeren op opeenvolgende werkdagen, tenzij anders overeengekomen.

De klant verbindt zich tot het verwijderen van alle aanwezige meubilair en decoratie in de ruimtes waar de plaatsing dient te gebeuren.

De klant is exclusief verantwoordelijk voor de (meer)kosten (zoals, doch niet beperkt tot, stockagekosten, administratiekosten, kosten ladderlift) ten gevolge van de onmogelijkheid voor MAES-BOONS resp. MB om op het overeengekomen tijdstip de levering en/of plaatsing te verrichten. Indien MAES-BOONS resp. MB de werkelijke schade niet kan voorbrengen, is zij in elk geval gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van € 500,00. Bijkomend wordt voor de tweede levering € 150,00 in rekening gebracht.

6.8. De risico’s inzake verlies, beschadiging of diefstal van goederen en materialen van en voor de werf gaan over op de klant vanaf overhandiging aan de vervoerder. De klant is exclusief verantwoordelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.

Bedingen van de vervoerder waarbij het risico op transportschade voor rekening en risico van de verzender gelegd wordt, zijn niet aan MAES-BOONS resp. MB tegenstelbaar.

Zo de klant nalaat tegensprekelijk met MAES-BOONS resp. MB te meten, te tellen of te wegen en de goederen niet controleert op zichtbare gebreken, gaat de klant akkoord dat de inhoud van de leveringsbons, vrachtbrieven of bill of lading (B/L) niet meer vatbaar is voor betwisting.

6.9. MAES-BOONS resp. MB behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande toelating van de klant, met onderaannemers te werken, dan wel de bestelde goederen of uit te voeren werken te laten leveren of uitvoeren door derden.

De klant dient zich te onthouden van het geven van instructies aan de onderaannemers of aangestelden van MAES-BOONS resp. MB. Alle klachten m.b.t. het Order dienen aan ons gemeld te worden conform art. 9.1 van deze algemene voorwaarden.

De kostprijs voor goederen of diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst worden behoudens afwijkend schriftelijk afspraak vervat in de overeengekomen prijs van het Order.

Artikel 7: Betaling

7.1. Volgende facturatievoorwaarden gelden bij bestellingen: 30% bij aanvang van de werkzaamheden, 60% uiterlijk op het ogenblik van de plaatsing en 10% na plaatsing. Wanneer de goederen meer dan 3 maanden in de magazijn van MAES-BOONS resp. MB gestockeerd staan zijn zij gerechtigd om na het eerste voorschot een bijkomend voorschot van 30% te factureren. Dit behoudens afwijkende schriftelijke afspraken.

7.2. Alle facturen zijn zonder enige korting of verrekening contant betaalbaar door de klant binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Betalingen gedaan aan aangestelden van MAES-BOONS resp. MB zijn niet aan ons tegenstelbaar, behoudens bewijs van betaling ondertekend door een gevolmachtigde.

7.3. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling integraal eisbaar worden, vermeerderd met navolgende vergoedingen: (i) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het factuurbedrag (incl. BTW) met een minimum van 150 EUR bestemd om de schade van administratieve aard te dekken en (ii) verwijlintresten ten belope van 1% per maand die van rechtswege zullen lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag tot en met de maand, in de loop van dewelke de betaling wordt verricht.

7.4. Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van alle, zelfs niet, vervallen facturen die op dat ogenblik reeds welke opgesteld en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

7.5. Indien op enig moment bij MAES-BOONS resp. MB gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de klant, hebben wij het recht, alvorens (verder) te presteren, van de klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de klant een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die MAES-BOONS resp. MB, al dan niet opeisbaar, op grond van het Order van de klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter onze beoordeling.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van art. 1583 (Oud) B.W. gaat de eigendom van de geleverde goederen pas over op de klant na de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, forfaitaire schadevergoeding(en) en/of intresten, zelfs indien er zich reeds incorporatie, vermenging of verwerking heeft voorgedaan.

Bij deze draagt de klant over aan MAES-BOONS resp. MB alle sommen die hem zouden zijn verschuldigd door derden. De klant ontslaat MAES-BOONS resp. MB van elke formaliteit van betekening en zal de eventuele daarmee gepaard gaande kosten dragen. Daarenboven machtigt de klant ons om op elk ogenblik het materiaal terug te nemen, zolang het niet volledig is betaald, en dit waar het zich ook moge bevinden.

Artikel 9: Conformiteit en garantie

9.1. In geval van betwisting, dient dit op straffe van verval bij een ter post aangetekende brief aan MAES-BOONS resp. MB te worden gericht binnen de 8 kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bij gebrek aan protest wordt de klant geacht de werkzaamheden en factuur definitief te hebben aanvaard. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de definitieve oplevering.

9.2. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst der goederen per gemotiveerde aangetekende brief worden gemeld. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de staat van het goed en derhalve de aanvaarding van de zichtbare gebreken of beschadigingen.

9.3. De verslagen van werfvergaderingen zijn bindend voor alle betrokken partijen, behoudens schriftelijke opmerkingen geformuleerd binnen 2 werkdagen vanaf kennisgeving.

9.4. Alle verkochte goederen bestemd voor privaat gebruik genieten van een wettelijke garantie van 2 jaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverlet. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed gedurende voormelde termijn van 2 jaar na levering, dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Enkel ingeval de herstelling of vervanging buitensporig zou zijn, dan wel niet binnen een redelijke termijn kan worden verricht, heeft de klant recht op een passende prijsvermindering of ontbinding.

9.5. MAES-BOONS resp. MB garandeert dat alle goederen conform zijn aan de bestellingen van de klant en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant mag hebben rekening houdend met de aard van het goed.

De klant erkent dat hout een natuurproduct is, en lichte verschillen in afmeting, kleur of textuur, het verkleuren van hout of lakwerk en de werking van hout, eigen zijn aan het gebruikte materiaal. Derhalve kunnen zij niet beschouwd worden als een gebrek in conformiteit, noch als zichtbaar of verborgen gebrek. Meer informatie over het behoorlijk onderhouden van de materialen kan u terugvinden op de website van MAES-BOONS resp. MB.

9.6. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik van de goederen, water, oxidatie, te hoge luchtvochtigheid, nalatigheid, foutieve ventilatie van de ruimte, door de klant doorgevoerde wijzigingen van het inrichtingsconcept, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften door de fabrikant, evenals slijtage worden niet door voormelde garantie gedekt.

9.7. Gebreken die zich manifesten na 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebrek te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel door de klant.

9.8. Goederen die gebruikt worden voor niet-privaat gebruik genieten niet de bescherming van dit art. 9 en kunnen uitsluitend beroep doen op de wettelijke regeling verborgen gebreken conform art. 1641 – 1649 (Oud) B.W.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de goederen en/of diensten alsmede de ontwerpen, modellen, schetsen, stalen, documenten en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen MAES-BOONS resp. MB, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij MAES-BOONS resp. MB zelf of diens leveranciers. De levering van goederen en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

10.2. Het is de klant niet toegestaan om de rechten van intellectuele eigendom te bewaren, te hergebruiken, dan wel op enige andere wijze te delen, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MAES-BOONS resp. MB.

10.3. Door de werken door MAES-BOONS resp. MB te laten uitvoeren geeft de klant toestemming aan ons om dit naar derden toe als referentie te vermelden en afbeeldingen van de realisatie te gebruiken in haar commerciële publicaties. MAES-BOONS resp. MB heeft het recht om de uitvoering van haar ontwerpen op bescheiden wijze te voorzien van haar naam en/of logo.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Onze eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot de werkelijk geleden directe schade van de klant, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegeven, verlies van contracten, de immateriële schade, verlies aan cliënteel en/of enige andere gevolgschade.

11.2. MAES-BOONS resp. MB is niet aansprakelijk voor de schade aan derden, zoals doch niet beperkt tot, de contractuele aansprakelijkheid of vertragingsschade opeisbaar door een derde partij bij de klant. Derhalve dient MAES-BOONS resp. MB de klant geenszins te vrijwaren.

11.3. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van MAES-BOONS resp. MB is beperkt tot de waarde van de bestelde goederen en/of afgenomen diensten. In geval van gezamenlijke fout met derden is MAES-BOONS resp. MB slechts gehouden dat deel van de schade te vergoeden hetgeen rechtstreeks en direct aan haar fout te wijten is.

11.4. MAES-BOONS resp. MB draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan goederen geleverd in onbewoonde, bewoonde of onafgewerkte gebouwen. De klant is exclusief verantwoordelijk voor de bewaking van de goederen.

Artikel 12: Annulatie en ontbinding

12.1. Eenzijdige gehele of gedeeltelijke annulatie door de klant zal beschouwd worden als zijnde contractbreuk. In dit geval zal een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 40% van de overeengekomen prijs voor het geannuleerde goed en/of dienst worden aangerekend, onverminderd de mogelijkheid voor MAES-BOONS resp. MB om overeenkomstig art. 1794 (Oud) B.W. de werkelijke schade te vorderen.

12.2. Indien de klant niet behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die hem uit enig Order mocht voortvloeien, dan wel de klant zonder ingebrekestelling in verzuim is, is MAES-BOONS resp. MB gerechtigd de uitvoering van het Order en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot dat betaling voldoende zeker is gesteld en/of dat Order en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ontbinden.

12.3. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van (het bedrijf van) de klant, zullen alle Orders met de klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij MAES-BOONS resp. MB aan de klant binnen een redelijk tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Order(s) te verlangen. In dat laatste geval is MAES-BOONS resp. MB gerechtigd de uitvoering van het Order op te schorten tot dat nakoming door de klant voldoende zeker is gesteld.

Artikel 13: Privacy

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy verklaring van MAES-BOONS resp. MB. Deze Privacy verklaring maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Overmacht

In geval van overmacht, te weten elke omstandigheid buiten de wil van MAES-BOONS resp. MB om en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert (zoals staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, elektriciteitspanne, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden), kan MAES-BOONS resp. MB haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Artikel 15: Hoofdelijkheid

Indien verschillende klanten samen een Order bij MAES-BOONS resp. MB hebben geplaatst, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons.

Artikel 16: Toepasselijk recht en betwistingen

16.1. Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet aanvaarde mate.

16.2. De rechtsverhoudingen tussen MAES-BOONS resp. MB en de klant zijn exclusief onderworpen aan Belgisch recht, ongeacht de woonplaats of het adres van de maatschappelijke zetel van de klant. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de bepalingen van boek VI van het Wetboek Economisch Recht.

16.3. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn bevoegd, tenzij MAES-BOONS resp. MB zou verkiezen om de betwisting te onderwerpen aan de rechtsmacht van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant.

Bijzondere voorwaarden MB

1. In aanvulling van art. 4.1 van voormelde algemene voorwaarden geldt voor MB dat de in de offerte vermelde prijzen met lood als basisgrondstof blijven gekoppeld aan de London Metal Exchange (LME) dagprijzen. De definitieve loodprijs wordt op de dag van bestelling berekend volgens volgende formule : basisprijs – (LME basis x loodgewicht) + (LME nieuw x loodgewicht).

2. In aanvulling van art. 6.7 van voormelde algemene voorwaarden gaat de klant akkoord dat alle levering van goederen gebeuren onder het stelsel “Ex Works” (EXW) (Af fabriek, Bazelstraat 61, 9150 Kruibeke (België)), in overeenstemming met de Incoterms 2020. Het is de enige verantwoordelijkheid van MB om de goederen ter beschikking te stellen aan de klant. De klant gaat derhalve uitdrukkelijk akkoord dat uitsluitend hij aansprakelijk is voor de kosten en de risico’s verbonden aan het inladen en transporteren van de goederen naar hun bestemming, met inbegrip van de inklaring voor uitvoer. Voormelde geldt evenzeer voor zover de klant beroep doet op een vervoerder. De verzekering tegen transportschade van de goederen is de verantwoordelijkheid van de klant.

3. In afwijking van art. 9.4 en 9.8 van voormelde algemene voorwaarden geldt voor de door MB geleverde goederen en/of diensten conform art. 1641 – 1649 (Oud) B.W. een waarborg voor verborgen gebreken gedurende een periode van 12 maanden, voor zover :

 • het gebrek de goederen in ernstige mate ongeschikt maakt voor het gebruik, waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht;
 • de goederen op vakkundige wijze werden geplaatst (in geval de plaatsing niet door MB gebeurt);
 • de goederen op normale wijze werden gebruikt, of minstens in de bijzondere omstandigheden die uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst; en,
 • de gebreken ons werden gemeld bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen nadat het gebrek werd ontdekt of had moeten ontdekt worden. Het nalaten van het uitvoeren van nazicht dan wel het melden van een dergelijk defect, zal MB vrijwaren van elke verplichting tot herstel van een verborgen gebrek.

Onze waarborg kan bijgevolg niet worden ingeroepen:

 • ingeval van normale slijtage;
 • ingeval van verkeerd gebruik van het goed;
 • ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van MB c.q. leverancier;
 • ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
 • ingeval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
 • ingeval van het gebruik van bijtende of schurende stoffen;
 • ingeval van het niet-toestaan aan MB tot uitoefening van toezicht op de goederen en/of uitvoering van de goederen; en,
 • ingeval (opzettelijk) schade aan het goed wordt veroorzaakt door de klant (medecontractant) of zijn aangestelden.

De waarborg beperkt zich tot de vervanging, reparatie of anderszins herstelling van de ondeugdbaar bevonden onderdelen. De uiteindelijke beslissing tot aanvaarding van een waarborgaanvraag ligt onherroepelijk bij de fabrikant van de betrokken onderdelen. MB wordt niet geacht enige van haar eigen waarborgverplichtingen te hebben geschonden indien zij het gebrek heeft hersteld in overeenstemming met het voorgaande.

btt